InstapInternet
 
Het motto van de federatie wordt in de volgende missie weergegeven:
'Door inspiratie sterk voor kind en mens(en)werk'.
Alle scholen binnen de federatie hebben de volgende gezamenlijke uitgangspunten, die hun visie vormen. Als scholen willen wij :
  • de bijbel gebruiken als uitgangspunt;
  • verantwoord samenwerken in de brede zin van het woord;
  • zorg voor ieder mens centraal stellen;
  • uitgaan van de uniciteit van de mens;
  • leren van elkaar van micro tot macroniveau .
De scholen hebben overeenkomsten, maar iedere school heeft ook zijn eigen identiteit. De schoolspecifieke missie en visie per school staat beschreven op de websites van de scholen.
 
De visie van de federatie beschrijven we met behulp van vijf dimensies:
 
De levensbeschouwelijke dimensie
Bij alle scholen is de bijbel het uitgangspunt. De bijbel is de bron van inspiratie voor onze levenshouding. Alle scholen zijn open christelijke scholen, waar de ontmoeting van de verschillende geloofsvisies samenkomen. De uniciteit van de mens staat centraal, waarbij we uitgaan van vertrouwen in een zinvolle toekomst.
 
De maatschappelijke visie
Vanuit een geïndividualiseerde maatschappij stimuleren wij kinderen om met elkaar op een open en tolerante manier samen te werken. Dit geldt ook voor leerkrachten. Naast het doorgeven van leerinhouden, willen we een verantwoorde houding voor-leven in de samenleving van morgen. Op lokaal niveau hebben alle scholen contact met de kerken en welzijnsinstellingen.
 
De pedagogische dimensie
Op de scholen is een klimaat van geborgenheid en veiligheid, waarbij ruimte is voor ieder kind om zich te ontplooien en een bijdrage te leveren aan het geheel. Sleutelwoorden hierbij zijn saamhorigheidsgevoel, betrokkenheid en respect. Binnen de scholen gaan wij positief en respectvol met elkaar om, accepteren elkaar met alle mogelijkheden en beperkingen en houden ons aan de leefregels.
 
De onderwijskundige dimensie
Alle scholen gaan uit van groepsgebonden onderwijs, waarbij we streven naar individuele aandacht. In het kader van adaptief onderwijs wordt 'zelfstandig werken' als middel gebruikt. Zorg voor alle leerlingen, waarbij aangesloten wordt bij de ontwikkeling van het kind staat hoog in het vaandel.
 
De schoolorganisatorische dimensie
De scholen staan onder verantwoordelijkheid van een eigen verenigingsbestuur op lokaalniveau en zijn aangesloten bij de Federatie Utrechtse Heuvelrug. De school wordt op locatie geleid door een zelfstandig managementteam. Daarbij wordt gewerkt vanuit een dynamisch schoolplan. De scholen werken volgens het principe van lerende organisatie, waarbij reflectie, zelfreflectie en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen een belangrijke plaats innemen.