Wat zoekt u?
Missie en Visie
 
Het motto van de federatie luidt "Samen goed onderwijs maken"
 
Alle scholen binnen de federatie hebben de volgende gezamenlijke uitgangspunten, die hun visie vormen. Als scholen willen wij :
  • De christelijke grondslag gebruiken;
  • Verantwoord samenwerken aan goed onderwijs in de brede zin van het woord;
  • Zorg voor ieder mens centraal stellen;
  • Leren van elkaar van micro- tot macroniveau
Binnen de gestelde kaders mag iedere school zijn identiteit vormgeven op basis van de eigen gekozen kernwaarden. Op veel thema's wordt samengewerkt. De ambitie is om deze samenwerking in de komende jaren verder uit te breiden.

De visie van de federatie beschrijven we met behulp van vijf dimensies:
 
De levensbeschouwelijke dimensie
Alle scholen zijn open christelijke scholen, waardoor via ontmoeting de verschillende geloofsvisies samenkomen. Bij alle scholen is de Bijbel het uitgangspunt. De uniciteit van de mens staat centraal, waarbij we uitgaan van vertrouwen in een zinvolle toekomst.
 
De maatschappelijke visie
Vanuit een geïndividualiseerde maatschappij stimuleren wij kinderen om met elkaar op een open en tolerante manier samen te werken. Dit geldt ook voor leerkrachten. Naast het doorgeven van leerinhouden, willen we een verantwoorde houding voorleven in de samenleving van morgen. Op lokaal niveau hebben alle scholen contact met de kerken en welzijnsinstellingen
 
De pedagogische dimensie
Op de scholen is een klimaat van geborgenheid en veiligheid, waarbij ruimte is voor ieder kind om zich te ontplooien en een bijdrage te leveren aan het geheel. Sleutelwoorden hierbij zijn saamhorigheidsgevoel, betrokkenheid en respect. Binnen de scholen gaan wij positief en respectvol met elkaar om, accepteren elkaar met alle mogelijkheden en beperkingen en houden ons aan de leefregels.
 
De onderwijskundige dimensie
Alle scholen werken aan en met het concept passend onderwijs, waarbij handelingsgericht werken het uitgangspunt is. Dit betekent dat we uitgaan van de onderwijsbehoeften van ieder kind. In onze groepen werken kinderen samen binnen een veilig klimaat. We gaan uit van een leeraanbod dat alle kinderen gelijke kansen biedt om de eigen talenten te ontwikkelen.
 
De schoolorganisatorische dimensie
De scholen staan onder verantwoordelijkheid van een eigen verenigingsbestuur op lokaal niveau en zijn aangesloten bij de Federatie S-O-M. De school wordt op locatie geleid door een managementteam. Daarbij wordt gewerkt vanuit een dynamisch schoolplan. De scholen werken volgens het principe van lerende organisatie, waarbij feedback, zelfreflectie en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen een belangrijke plaats innemen.

Voor ons volledige koersplan 2023-2027 zie link
 
 
 
SCHOLEN
AMERONGEN
De Regenboog
Wilhelminaschool
RHENEN
Ericaschool
De Springplank